واحد سازمانی
نام کارمند :عادل نام خانوادگی:فتاحي
سمت سازمانی :مسئول حسابداري شماره تماس :