واحد سازمانی
نام کارمند :علي نام خانوادگی:طالعي
سمت سازمانی :مسئول اموال و انبار شماره تماس :