واحد سازمانی
نام کارمند :اعظم نام خانوادگی: ميرنسل
سمت سازمانی :مدير امور هنري شماره تماس :04134782570