واحد سازمانی
نام کارمند :شاپور نام خانوادگی:عباسی
سمت سازمانی :مدیرحراست شماره تماس :04134782581