واحد سازمانی
نام کارمند :آقای مهندس محمدصادق نام خانوادگی:پورمهدی
سمت سازمانی :نماینده استانداری آذربایجان شرقی شماره تماس :