واحد سازمانی
نام کارمند :آزیتا نام خانوادگی:تقی زاده
سمت سازمانی :كارشناس برق شماره تماس :