واحد سازمانی
نام کارمند :آقاي مسعود نام خانوادگی:برزگر جلالی
سمت سازمانی :رئيس هيئت مديره (معاون خدمات شهري و اجرائي شهردار تبريز) شماره تماس :