واحد سازمانی
نام کارمند :تقی نام خانوادگی:جلیلی
سمت سازمانی :مسئول اموال و انبار شماره تماس :