واحد سازمانی
نام کارمند :شاهرخ نام خانوادگی:صادقی
سمت سازمانی : مسئول تداركات شماره تماس :