واحد سازمانی
حسن قلی پور
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:قلی پور
سمت سازمانی :مسوول دفتر حراست شماره تماس :