واحد سازمانی
نام کارمند :رامین نام خانوادگی:سلطانی اقدم
سمت سازمانی :مدیر روابط عمومی شماره تماس :