جستجو در آرشيو اخبار
کلمه کلیدی
:
 از 
 تا  
 
تاریخ : يکشنبه 18 شهريور 1397     |     کد : 1484

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز شماره 76/4776 مورخ  21/ 05/1397 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی را با مشخصات و قیمت پایه، در قالب پک های جدول ذیل  از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز شماره 76/4776 مورخ  21/ 05/1397 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی را با مشخصات و قیمت پایه، در قالب پک های جدول ذیل  از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 
مشخصات و قیمت پایه به شرح جدول ذیل است:
 
ردیف نام
پک/بیلبورد
مساحت تابلوها (مترمربع) مبلغ پایه برای دو سال (ریال) میزان سپرده (ریال)
1 پک1 114  4/716/524/400 240/000/000
2 پک2 140 9/279/501/000 470/000/000
3 پک4 219  9/418/445/400 480/000/000
4 پک11 140 14/589/162/000 730/000/000
5  پک12 80 7/995/907/500 400/000/000
6  پک13 72 3/546/390/400 180/000/000
7  پک16 88 2/744/616/000 140/000/000
8 پک17 432/92 50/933/245/692 000/000/600/2
9 پک18 74 2/884/750/400 150/000/000
10 پک19 168 6/629/347/200 340/000/000
11 پک20 90 4/284/119/000 220/000/000
12  پک 24 60 2/301/936/000 120/000/000
13  پک 25 240 7/542/696/000 380/000/000
14  پک 26 204 7/463/013/600 380/000/000
15  پک 27 152 9/223/261/600 470/000/000
16  پک 28 61 4/022/771/200 210/000/000
17  پک 29 5/83 3/094/821/100 160/000/000
18  پک 30 151 5/003/652/500 260/000/000
19  پک 31 249 8/795/480/400 440/000/000
20  پک 32 56 6/484/072/000 330/000/000
21  پک 33 110 5/094/628/000 260/000/000
22  پک 34 98/95 10/361/861/335 520/000/000

 
1)  مدت بهره برداری:  مدت بهره برداری از پک های فوق ،  24 ماه (دو سال شمسی ) می باشد .  
2( سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق  به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .
3( مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14:00  روز یک شنبه  مورخ    25/06/1397 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
4) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
(5  هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود .
6( نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
7( سایر شرایط : سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی www.zibasazi.tabriz.ir  مراجعه فرمایید.

برای آگاهی از پیش شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید. 
برای دریافت پیش قرارداد پکهای مزایده کلیک کنید.
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 1 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 2 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 4 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 11 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 12 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 13 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 16 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 17 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 18 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 19 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 20 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 24 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 25 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 26 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره27 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 28 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 29 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 30 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 31 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 32 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 33 کلیک کنید
برای دریافت لیست محلهای پک شماره 34 کلیک کنید

 

 


 


مدیر وب سایت