جستجو
 
  واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
 • چارت سازمان ( )
  • شورای سازمان ( )
   • هیات مدیره سازمان ( )
   • کارشناس منتخب شهردار ( )
   • نماینده شورای اسلامی شهر تبریز ( )
   • نماینده استانداری آذربایجان شرقی ( )
   • نماینده استانداری آذربایجان شرقی ( آقای مهندس محمدصادق پورمهدی )
  • هيئت مديره سازمان ( )
  • مدیرعامل سازمان ( مسعود برزگر جلالی )
   • دفتر مديريت ( علی کیوانی )
   • مدير توسعه و برنامه ريزي ( )
    • كارشناس ( )
   • مدیرحراست ( شاپور عباسی )
   • مدیربازرسی ( بهزاد سحرگاهی )
   • مدیر روابط عمومی ( رامین سلطانی اقدم )
   • مدير سرمايه گذاري و امور مشاركت ( فرزاد خلجاني )
   • مسئول پايگاه ( خلیل آقابابایی )
   • معاون اداری و مالی ( مجید رهبر )
   • معاون فنی و اجرایی ( کریم میمنت نژاد )
   • مشاور حقوقی ( مرتضی مکارم )
   • كميته هاي سازمان ( )
    • كميته فني ( )
     • شوراي حجم ( )
    • كميته نقاشي ديواري ( )
     • مديرعامل سازمان ( )
     • معاونت فني و اجرائي ( )
     • كارشناس متخصص ( )
     • كارشناس متخصص ( )
     • كارشناس متخصص ( )
    • كميته نورپردازي ( )
     • مديرعامل سازمان ( )
     • معاونت فني و اجرائي ( )
     • نماينده دانشگاه هنر اسلامي تبريز ( )
     • نمايندگان معاونت فني و عمراني شهرداري تبريز ( )
    • كميته مبلمان شهري ( )
     • مديرعامل سازمان ( )
     • معاونت فني و اجرائي ( )
     • نماينده معاونت خدمات شهري و اجرائي شهرداري تبريز ( )
     • نماينده شركت واحد اتوبوسراني ( )
     • نماينده سازمان پاركها ( )
     • نماينده سازمان ترافيك ( )
     • كارشناس متخصص ( )
     • كارشناس متخصص ( )
    • كميته تبليغات شهري ( )
     • مديرعامل سازمان ( )
     • مدير تبليغات شهري سازمان ( )
     • نمايندگان سازمان ترافيك ( )
     • نماينده معاونت خدمات شهري و اجرائي شهرداري تبريز ( )
     • نماينده معاونت شهرسازي و معماري ( )
     • نماينده مديريت درآمد ( )
     • كارشناس متخصص ( )
     • كارشناس متخصص ( )
   • مسئول پیگیری حوزه مدیریت ( )