واحد سازمانی
فرزاد   خلجاني
نام کارمند :فرزاد نام خانوادگی:خلجاني
سمت سازمانی :مدير سرمايه گذاري و امور مشاركت , مسئول امور قراردادها شماره تماس :