واحد سازمانی
علي  طالعي
نام کارمند :علي نام خانوادگی:طالعي
سمت سازمانی :مسئول اموال و انبار شماره تماس :