واحد سازمانی
جلال گلبازی
نام کارمند :جلال نام خانوادگی:گلبازی
سمت سازمانی :مدير تبليغات شهري شماره تماس :