واحد سازمانی
آزیتا تقی زاده
نام کارمند :آزیتا نام خانوادگی:تقی زاده
سمت سازمانی :كارشناس برق شماره تماس :