واحد سازمانی
کریم میمنت نژاد
نام کارمند :کریم نام خانوادگی:میمنت نژاد
سمت سازمانی :معاون فنی و اجرایی شماره تماس :04134782260