واحد سازمانی
آقاي محمدرضا قربانیان تبریزی
نام کارمند :آقاي محمدرضا نام خانوادگی:قربانیان تبریزی
سمت سازمانی :رئيس هيئت مديره (معاون خدمات شهري و اجرائي شهردار تبريز) شماره تماس :