واحد سازمانی
مسعود برزگر جلالی
نام کارمند :مسعود نام خانوادگی:برزگر جلالی
سمت سازمانی :عضو علي البدل هيئت مديره , مدیرعامل سازمان شماره تماس :04134788815