واحد سازمانی
مجید رهبر
نام کارمند :مجید نام خانوادگی:رهبر
سمت سازمانی :معاون اداری و مالی شماره تماس :04134782520