واحد سازمانی
شاهرخ صادقی
نام کارمند :شاهرخ نام خانوادگی:صادقی
سمت سازمانی : مسئول تداركات شماره تماس :