واحد سازمانی
امیر زمانی
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:زمانی
سمت سازمانی :مسئول تبليغات محيطي شماره تماس :34788817