واحد سازمانی
شاپور عباسی
نام کارمند :شاپور نام خانوادگی:عباسی
سمت سازمانی :مدیرحراست شماره تماس :